Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Thực Trạng Vận Hành Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Tại Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

EasyChair Preprint no. 10997

11 pagesDate: September 30, 2023

Abstract

Là đơn vị đầu áp dụng mô hình “thành phố trong thành phố”, quá trình vận hành cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính (ĐC) của Thành phố (TP) Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) gặp khá nhiều khó khăn, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng quản lý, khai thác và chia sẻ CSDL ĐC của TP.Thủ Đức để xác định được mặt tích cực lẫn hạn chế trong quá trình vận hành CSDL ĐC tại địa phương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện CSDL này theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban chấp hành TW Đảng (2022), chiến lược phát triển ngành QLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và phù hợp với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0, bao gồm: kiện toàn chính sách; vận hành mô hình kho hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) dạng số tập trung; vận hành, khai thác CSDL ĐC TP.HCM; xây dựng, kiện toàn Hệ thống thông tin (HTTT) đất đai TP.HCM; đẩy mạnh phát triển công nghệ 4.0 trong quản lý, vận hành HTTT đất đai.

Keyphrases: cơ sở dữ liệu địa chính, quản lý đất đai, Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng vận hành dữ liệu địa chính

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:10997,
  author = {Lam Nguyen Gia Bao and Kha Nguyen Xuan and Lam Le Ngoc and Thy Nguyen Ngoc and Son Pham Hong and Linh Truong Do Thuy},
  title = {Thực Trạng Vận Hành Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Tại Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 10997},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser